Przetwarzanie danych osobowych na Forum Klubu SP UKF - SP0VHF
RODO na http://www.ukf-te.iq24.pl/
Przetwarzanie danych osobowych na Forum Klubu SP UKF - SP0VHF

Administratorzy Forum Klubu SP UKF - SP0VHF informują, iż znajdujące na serwerach i administrowane przez firmę Comaides 26-085 Miedziana Góra, ul. Jodłowa 6. przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: znak krótkofalarski, nick (identyfikator), adres e-mail, miejscowość i/lub lokator QTH. Dane te były pozyskane w dniu rejestracji na forum na podstawie regulaminu Forum Klubu SP UKF - SP0VHF.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Comaides 26-085 Miedziana Góra, ul. Jodłowa 6, NIP 6571204986

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: UComaides 26-085 Miedziana Góra, ul. Jodłowa 6, NIP 6571204986 lub formularz kontaktowy pod adresem: http://mojelisty.com/poczta.asp?adres_powrotu=www.iq24.pl lub administratorami Forum Klubu SP UKF - SP0VHF http://www.ukf-te.iq24.pl/default.asp?action=10

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają m.in. na świadczeniu dostępu do Forum Dyskusyjnego Klubu SP UKF - SP0VHF na bezpłatnych serwerach IQ24.PL.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane automatycznie w celu świadczenia dostępu do forum i możliwości wzajemnej wymiany informacji oraz doświadczeń w zakresie krótkofalarstwa i spraw różnych.

5. Administratorzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Comaides Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://lexdigital.pl/rodo-7-praw-uzytkownikow-sieci-ktore-zwieksza-bezpieczenstwo-ich-danych-osobowych

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: formularz kontaktowy pod adresem: http://mojelisty.com/poczta.asp?adres_powrotu=www.iq24.pl lub kontakt z administratorami Forum Klubu SP UKF- SP0VHF: http://www.ukf-te.iq24.pl/default.asp?action=10

Informujemy również, że

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administratorem zbioru w którym znajduje się Państwa adres znak krótkofalarski, nick (identyfikator), adres e-mail, miejscowość i/lub lokator QTH jest Comaides 26-085 Miedziana Góra, ul. Jodłowa 6, NIP 6571204986.

8.W świetle przepisów RODO,dane osobowe na forum Klubu SP UKF - SP0VHF, nie należą do szczególnych danych osobowych
(dane wrażliwe) Art.9 RODO.

"Artykuł 9 – Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby."
  PRZEJDŹ NA FORUM